รหัส 
 รหัสผ่าน 
ยินดีต้อนรับ
กรุณาใส่รหัสและรหัสผ่าน แล้ว คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์
โดย รหัสและรหัสผ่าน คือ เลขที่บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ เลขที่บัตรประจำตัวบุคลากร
เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษจำนวน 4-10 ตัว

"ระบบสมาชิกออนไลน์" เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเท่านั้น
หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายบริการยืม-คืน
โทร. 219 หรือ e-mail: library@dtc.ac.th